WRS-GS-1270 Działka na sprzedaż
Informacje ogólne
zwiń

Lokalizacja Czerwionka-Leszczyny (gw), Przegędza
Przeznaczenie działki budowlano - rolna
Pow. całkowita [m2] 7 400,0 m²
Wymiary działki 70m/100m m
Cena 420000 PLN (56.76 PLN / m²)
Przedstawiamy ofertę sprzedaży działki budowlano - rolnej, usytuowanej w spokojnej dzielnicy Czerwionki - Przegędzy.
Parcela o powierzchni 7400m2 z czego ok 2000m2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone zostało symbolem M2czyli tereny mieszkaniowo usługowe  natomiast reszta to tereny R1 czyli rola.
Parcela o regularnych wymiarach ok. 70m/100m.
Droga dojazdowa uregulowana - służebność.

 

Tereny o symbolu M2 z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami z nią związanymi.

Na terenach dopuszcza się:

1) realizację budynków, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o nieuciążliwym oddziaływaniu na otoczenie,

2) realizację funkcji usługowej takiej jak: handel, gastronomia, rzemiosło itp., o nieuciążliwym oddziaływaniu na otoczenie,

3) realizację budynków pomocniczych i gospodarczych, garaży zgodnie z ustaleniem zawartym w ust.5 pkt.3, 4) realizację obiektów produkcyjnych, zakładów rzemieślniczych, warsztatów samochodowych itp. na działkach o minimalnej powierzchni 2500 m 2 i uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki przy minimalnej szerokości działki równej 40m; obowiązuje realizacja pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy działki,

5) zieleń urządzoną oraz urządzenia sportu i rekreacji o charakterze publicznym,

6) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, i komunikacyjnej, stacji paliw gazowych.

Na terenach obowiązuje zakaz:

1) budowy i użytkowania obiektów i urządzeń o uciążliwości wykraczającej poza granice własności w tym między innymi: baz, składów itp.,

2) rozbudowy funkcji produkcyjnej, rzemieślniczej,

3) budowy i użytkowania obiektów inwentarskich,

4) realizacji funkcji usługowej, produkcyjnej bez zapewnienia niezbędnej ilości miejsc parkingowych dla jej obsługi.

Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i urządzenia terenów :

1) forma nowo – projektowanej zabudowy wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz nawiązując do cech i detalu architektury regionalnej , a w szczególności formy dachu spadzistego /kąt nachylenia 30-40o/, zaleca się krycie połaci dachowych dachówką, budynki winny być sytuowane równolegle do krawędzi jezdni ulicy z której następuje wjazd do posesji.

2) ustala się maksymalną wysokość budynków mieszkalnych do 2,5 kondygnacji łącznie z poddaszami użytkowymi; istnieje możliwość podpiwniczenia budynków do 1,0 m nad poziom terenu,

3) ustala się maksymalną wysokość budynków pomocniczych, gospodarczych do 1,5 kondygnacji; budynki gospodarcze oraz garaże zaleca się realizować bezpośrednio przy granicy działki jako sąsiadujących bezpośrednio z istniejącym budynkami o tym samym charakterze lub w powiązaniu z budynkiem mieszkalnym,

4) minimum 40% powierzchni działek winna stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) udostępnienie terenu do zabudowy wymaga zapewnienia możliwości jego przyłączenia do sieci wodociągowej , kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej; istnieje możliwość korzystania z indywidualnych źródeł ciepła,

2) odprowadzenia ścieków sanitarnych poprzez sieć kanalizacyjną do oczyszczalni zbiorowej,

3) w przypadku braku niezbędnej infrastruktury zapewniającej możliwość odprowadzenia ścieków zgodnie z ust.8 pkt 2 przewiduje się zastosowanie zbiornika bezodpływowego lub przyjęcie indywidualnego sposobu unieszkodliwiania ścieków zgodnego z obowiązującymi przepisami higieniczno – sanitarnymi w tym względzie,

4) dostawy energii elektrycznej średniego i niskiego napięcia z sieci kablowej z dopuszczeniem z sieci napowietrznej na obrzeżach terenów,

5) zaleca się stosowanie czystych nośników energii dla celów grzewczych i socjalno – bytowych z preferencją źródeł przystosowanych do paliwa gazowego i oleju opałowego ekologicznego.

 

Tereny oznaczone symbolem R1 to tereny upraw polowych i ogrodniczych z podstawowym przeznaczeniem pod działalność rolniczą.

Na terenach dopuszcza się:

1) realizację dróg dojazdowych

2) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych dla obsługi przedmiotowych terenów.

Na terenach obowiązuje zakaz:

1) realizacji wszelkich obiektów w tym nowych budynków mieszkalnych i gospodarczych wolnostojących.

2) realizacji baz, hurtowni, składów, wysypisk odpadów,

3) podnoszenia poziomu gruntu powyżej 1 m w stosunku do naturalnego poziomu terenu,

4) prowadzenie działalności niezgodnej z funkcją rolniczą terenów oraz powodującej utratę zdolności produkcyjnej gruntów rolnych.

Na terenach obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1) obowiązuje ochrona gruntów rolnych poprzez zapobieganie procesom degradacji i dewastacji,

2) obowiązuje ochrona zieleni śródpolnej a w szczególności szpalerów drzew przy drogach polnych.

Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej terenu:

1) tereny przeznaczone do prowadzenia działalności rolniczej wymagają zapewnienia dostępu komunikacji,

2) udostępnienie terenu do zabudowy wymaga możliwości zapewnienia niezbędnych mediów z dopuszczeniem stosowania indywidualnych źródeł energii ciepła, indywidualnego ujęcia wody oraz sposobu unieszkodliwiania ścieków zgodnego z obowiązującymi wymogami ochrony środowiska,Dobra lokalizacja w pobliżu szkoła, przychodnia i Kościół.
Zapraszamy na prezentację!

 


Nieruchomość
rozwiń

Dane kontaktowe
rozwińFormularz kontaktowy
rozwiń


Artykul pozycjonujący
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego