WRS-GS-2689 Działka na sprzedaż
Informacje ogólne
zwiń

Lokalizacja Czerwionka-Leszczyny (gw), Książenice
Przeznaczenie działki mieszkaniowo-usługowa
Pow. całkowita [m2] 1 214,0 m²
Wymiary działki 18 x 68 m
Cena 150000 PLN (123.56 PLN / m²)

DZIAŁKA BUDOWLANA W KSIĄŻENICACH O SYMBOLU M2- TERENY MIESZKANIOWO - USŁUGOWE !!

Przedstawiamy ofertę sprzedaży działki budowlanej usytuowanej wśród niskiej zabudowy domów jednorodzinnych i działek w Książenicach.
Parcela o powierzchni 1214 m2 i wymiarach; szerokość ok. 18 m i długość ok. 68 m.
Prąd w drodze dojazdowej do działki, woda w drodze głównej.
Dojazd do parceli drogą gminną, a częściowo służebność drogowa o szerokości 3,5 m.

Bardzo dobra lokalizacja dla rodziny, wszystko co potrzebne znajduje się w pobliżu;

szkoła podstawowa znajduje się w odległości ok. 160 m, a przychodnia ok. 280 m,  przedszkole ok. 2,8 km, sklep Dino oraz komunikacja miejska.

Więcej informacji udzielamy telefonicznie.

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta...zapraszamy do kontaktu w celu umówienia się na prezentację nieruchomości !!


UCHWAŁA Nr IX/78/2002
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE – LESZCZYNACH Z DNIA 26 września 2002r.
1. Wyznacza się tereny mieszkaniowo – usługowe oznaczone
na rysunku planu symbolem
M2 z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami z nią związanymi.
2. Istniejąca zabudowa mieszkaniowa i usługowa może podlegać wymianie, rozbudowie, przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynków zgodnie z ustaleniami funkcji podstawowej lub dopuszczalnej terenu.
3. Na terenach wymienionych w ust.1 dopuszcza się:
1) realizację budynków, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o nieuciążliwym oddziaływaniu na otoczenie,
2) realizację funkcji usługowej takiej jak: handel, gastronomia, rzemiosło itp., o nieuciążliwym oddziaływaniu na otoczenie,
3) realizację budynków pomocniczych i gospodarczych, garaży zgodnie z ustaleniem zawartym w ust.5 pkt.3,
4) realizację obiektów produkcyjnych, zakładów rzemieślniczych, warsztatów samochodowych itp. na działkach o minimalnej powierzchni 2500 m 2 i uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki przy minimalnej szerokości działki równej 40m; obowiązuje realizacja pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy działki,
5) zieleń urządzoną oraz urządzenia sportu i rekreacji o charakterze publicznym,
6) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, i komunikacyjnej, stacji paliw gazowych.
4. Na terenach , o których mowa w ust.1 obowiązuje zakaz:
1) budowy i użytkowania obiektów i urządzeń o uciążliwości wykraczającej poza granice własności w tym między innymi: baz, składów itp.,
2) rozbudowy funkcji produkcyjnej, rzemieślniczej, warsztatów na działkach nie spełniających wymogów określonych w ust.3 pkt. 4,
3) budowy i użytkowania obiektów inwentarskich,
4) realizacji funkcji usługowej, produkcyjnej bez zapewnienia niezbędnej ilości miejsc parkingowych dla jej obsługi.
5. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i urządzenia terenów wymienionych w ust.1:
1) forma nowo – projektowanej zabudowy wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz nawiązując do cech i detalu architektury regionalnej, a w szczególności formy dachu spadzistego /kąt nachylenia 30-40o/, zaleca się krycie połaci dachowych dachówką, budynki winny być sytuowane równolegle do krawędzi jezdni ulicy z której następuje wjazd do posesji.
2) ustala się maksymalną wysokość budynków mieszkalnych do 2,5 kondygnacji łącznie z poddaszami użytkowymi; istnieje możliwość podpiwniczenia budynków do 1,0 m nad poziom terenu,
3) ustala się maksymalną wysokość budynków pomocniczych, gospodarczych do 1,5 kondygnacji; budynki gospodarcze oraz garaże zaleca się realizować bezpośrednio przy granicy działki jako sąsiadujących bezpośrednio z istniejącym budynkami o tym samym charakterze lub w powiązaniu z budynkiem mieszkalnym,
4) minimum 40% powierzchni działek winna stanowić powierzchnia biologicznie czynna,
5) podział terenu na działki budowlane musi uwzględniać zasadę zapewnienia dostępności komunikacyjnej oraz zalecaną powierzchnię działek równą 800 – 1000m2; powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 500m2,.
6) usytuowanie zabudowy jest warunkowane zachowaniem minimalnych odległości wynikających z przepisów szczególnych w stosunku do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, komunikacyjnej oraz terenów leśnych.
6. Obowiązują następujące zasady obsługi terenów, o których mowa w ust.1 w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) teren przeznaczony do zabudowy wymaga zapewnienia dostępu komunikacji a charakter dojazdu do zabudowy winien spełniać obowiązujące wymogi komunikacyjne, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej a także powinien być dostosowany do wymogów poruszania się osób niepełnosprawnych,
2) ulice obsługujące kompleksy budynków wymagają włączenia do ulicy publicznej o najniższej klasie w danym rejonie, o ile parametry techniczne tej ulicy spełniają wymogi przewidywanego ruchu,
3) ustala się minimalną szerokość ulic dojazdowych w liniach rozgraniczających równą 10 m; przekrój ulicy jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa 2,5m,
4) długość odcinków ulic dojazdowych pozbawionych przejazdu nie może przekraczać 80m.; wymagane jest wykonanie na zakończeniu ulicy placu nawrotowego,
5) ustala się minimalną szerokość ulic lokalnych w liniach rozgraniczających równą 12m; przekrój ulicy jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa 3m,
6) dopuszcza się odstępstwa od zapisów zawartych w ust.6 pkt 3 i 5 wynikające z trudnych warunków terenowych bądź istniejącego zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami szczególnymi w tym zakresie dotyczącymi dróg publicznych,
7) projektowane drogi dojazdowe winny obsługiwać działki położone po ich obu stronach; zaleca się aby tworzyły one z istniejącym systemem komunikacyjnym układy zamknięte.
7. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące miejsc parkingowych i garaży:
1) funkcja mieszkaniowa, usługowa i produkcyjna wymaga zapewnienia miejsc parkingowych w ilości niezbędnej dla jej obsługi wymienionej w Rozdz. 11 § 55,
2) garaże dla wszystkich nowo wznoszonych budynków należy lokalizowaćna terenie posesji na której obiekt będzie wznoszony zgodnie z zaleceniem wymienionym w ust.5 pkt 3.
8. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) udostępnienie terenu do zabudowy wymaga zapewnienia możliwości jego przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej; istnieje możliwość korzystania z indywidualnych źródeł ciepła,
2) odprowadzenia ścieków sanitarnych poprzez sieć kanalizacyjną do oczyszczalni zbiorowej,
3) w przypadku braku niezbędnej infrastruktury zapewniającej możliwość odprowadzenia ścieków zgodnie z ust.8 pkt 2 przewiduje się zastosowanie zbiornika bezodpływowego lub przyjęcie indywidualnego sposobu unieszkodliwiania ścieków zgodnego z obowiązującymi przepisami higieniczno – sanitarnymi w tym względzie,
4) dostawy energii elektrycznej średniego i niskiego napięcia z sieci kablowej z dopuszczeniem z sieci napowietrznej na obrzeżach terenów,
5) zaleca się stosowanie czystych nośników energii dla celów grzewczych i socjalno – bytowych z preferencją źródeł przystosowanych do paliwa gazowego i oleju opałowego ekologicznego.
*Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC.Nieruchomość
rozwiń

Dane kontaktowe
rozwińFormularz kontaktowy
rozwiń


Artykul pozycjonujący
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego