WRS-GS-2651 Działka na sprzedaż
Informacje ogólne
zwiń

Lokalizacja Czerwionka-Leszczyny (gw), Książenice
Pow. całkowita [m2] 1 291,0 m²
Cena 20000 PLN (15.49 PLN / m²)
Ofertą sprzedaży jest działka o powierzchni 1291 m2, zlokalizowana w miejscowości Książenice, sołectwo gminy Czerwionka- Leszczyny.

Parcela w MPZP oznaczona jest symbole E2 co oznacza tereny przewietrzania.

UCHWAŁA Nr IX/78/2002 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE – LESZCZYNACH Z DNIA 26 września 2002r.
1. Wyznacza się tereny przewietrzania oznaczone na rysunku planu symbolem E2 obejmujące doliny cieków układu fizjograficznego miasta i gminy.
2. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się:
1) przebudowę, nadbudowę istniejących obiektów mieszkalnych i gospodarczych wchodzących w skład gospodarstw rolnych, przy zachowaniu maksymalnej wysokości budynków mieszkalnych równej 2,5 kondygnacje wraz z poddaszem użytkowym oraz gospodarczych – 1,5 kondygnacji,
2) budowę dróg przy zachowaniu istniejącego ukształtowania terenu strefy oraz zachowaniu swobodnego spływu mas powietrza wzdłuż dolin rzek i potoków,
3) rolnicze użytkowanie zieleni łęgowej,
4) budowę i odbudowę stawów hodowlanych,
5) realizację ścieżek spacerowych i rowerowych przy zastosowaniu materiałów bezpiecznych ekologicznie oraz urządzeń sportu i rekreacji takich jak boiska sportowe o nawierzchni trawiastej realizowanych na obrzeżach
przedmiotowych terenów,
6) budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w przypadku braku możliwości ich realizacji poza przedmiotowymi terenami,
7) realizację zieleni urządzonej z dopuszczeniem zieleni wysokiej na obrzeżach przedmiotowych terenów w miejscach, gdzie nie będzie to tworzyło przegród dla spływu mas powietrza
8) likwidację obiektów i urządzeń, które stanowią przegrody i bariery dla spływu mas powietrza,
3. Na terenach wymienionych w ust.1 obowiązuje zakaz:
1) realizacji budynków mieszkalnych i gospodarczych wolno – stojących oraz ośrodków produkcji polowej i zwierzęcej a także innych obiektów i urządzeń nie uwzględnionych w funkcji dopuszczalnej terenów,
2) realizacji obiektów i urządzeń tworzących bariery i przegrody na kierunku spływu mas powietrza,
3) zwałowania odpadów przemysłowych,
4) prowadzenia robót ziemnych powodujących podniesienie poziomu gruntu rodzimego za wyjątkiem robót związanych z budową urządzeń melioracji wodnych, przeciwpowodziowych, przeciwpożarowych,
5) wprowadzania nieczyszczonych ścieków bytowo -gospodarczych do odbiorników naturalnych (cieki, zbiorniki wodne),
6) zakaz gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych , środków chemicznych a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody w tym składowania i unieszkodliwiania odpadów a także mycia pojazdów w wodach powierzchniowych oraz nad brzegami wód.
4. Dla terenów wymienionych w ust.1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) obowiązuje ochrona istniejącej zieleni łęgowej, zadrzewień oraz wód powierzchniowych,
2) podjęcie prac związanych z realizacją urządzeń przeciwpowodziowych oraz regulacją koryta cieku Jordanek oraz rzeki Bierawki w celu przeciwdziałania zagrożeniu powodziowemu oraz usuwaniu skutków szkód górniczych w szczególności:
a) nadbudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki wraz z przyszłą rekultywacją terenów w bezpośrednim sąsiedztwie zawala rzeki Bierawki,
b) w rejonie zalewiska W-3/64 budowę przepompowni wód wraz z rekultywacją części terenu obecnego zalewiska.


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz umówienia się na prezentację.


Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC.

 


Nieruchomość
rozwiń

Dane kontaktowe
rozwińFormularz kontaktowy
rozwiń


Artykul pozycjonujący
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego