WRS-GS-2546 Działka na sprzedaż
Informacje ogólne
zwiń

Lokalizacja Czerwionka-Leszczyny, Dębieńsko
Przeznaczenie działki mieszkaniowo-usługowa
Pow. całkowita [m2] 1 071,0 m²
Wymiary działki 20 x 53 m
Cena 109000 PLN (101.77 PLN / m²)
Przedstawiamy ofertę sprzedaży działki budowlanej zlokalizowanej wśród niskiej zabudowy domów jednorodzinnych i działek niezabudowanych w spokojnej dzielnicy Czerwionki- Leszczyn, obręb Dębieńsko.
Parcela o powierzchni 1071 m2 i wymiarach od frontu ok. 20 m2 x 53 m2 w MPZP oznaczona symbolem M2- tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowe.


UCHWAŁA Nr IX/78/2002 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE – LESZCZYNACH Z DNIA 26 września 2002r.

1. Wyznacza się tereny mieszkaniowo – usługowe oznaczone na rysunku planu symbolem M2 z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami z nią związanymi.
2. Istniejąca zabudowa mieszkaniowa i usługowa może podlegać wymianie, rozbudowie, przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynków zgodnie z ustaleniami funkcji podstawowej lub dopuszczalnej terenu.
3. Na terenach wymienionych w ust.1 dopuszcza się:
1) realizację budynków, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o nieuciążliwym oddziaływaniu na otoczenie,
2) realizację funkcji usługowej takiej jak: handel, gastronomia, rzemiosło itp., o nieuciążliwym oddziaływaniu na otoczenie,
3) realizację budynków pomocniczych i gospodarczych, garaży zgodnie z ustaleniem zawartym w ust.5 pkt.3,
4) realizację obiektów produkcyjnych, zakładów rzemieślniczych, warsztatów samochodowych itp. na działkach o minimalnej powierzchni 2500 m 2 i uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki przy minimalnej szerokości działki równej 40m; obowiązuje realizacja pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy działki,
5) zieleń urządzoną oraz urządzenia sportu i rekreacji o charakterze publicznym,
6) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, i komunikacyjnej, stacji paliw gazowych.
4. Na terenach , o których mowa w ust.1 obowiązuje zakaz:
1) budowy i użytkowania obiektów i urządzeń o uciążliwości wykraczającej poza granice własności w tym między innymi: baz, składów itp.,
2) rozbudowy funkcji produkcyjnej, rzemieślniczej, warsztatów na działkach nie spełniających wymogów określonych w ust.3 pkt. 4,
3) budowy i użytkowania obiektów inwentarskich,
4) realizacji funkcji usługowej, produkcyjnej bez zapewnienia niezbędnej ilości miejsc parkingowych dla jej obsługi.
5. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i urządzenia terenów wymienionych w ust.1:
1) forma nowo – projektowanej zabudowy wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz nawiązując do cech i detalu architektury regionalnej, a w szczególności formy dachu spadzistego /kąt nachylenia 30-40o/, zaleca się krycie połaci dachowych dachówką, budynki winny być sytuowane równolegle do krawędzi jezdni ulicy z której następuje wjazd do posesji.
2) ustala się maksymalną wysokość budynków mieszkalnych do 2,5 kondygnacji łącznie z poddaszami użytkowymi; istnieje możliwość podpiwniczenia budynków do 1,0 m nad poziom terenu,
3) ustala się maksymalną wysokość budynków pomocniczych, gospodarczych do 1,5 kondygnacji; budynki gospodarcze oraz garaże zaleca się realizować bezpośrednio przy granicy działki jako sąsiadujących bezpośrednio z istniejącym budynkami o tym
samym charakterze lub w powiązaniu z budynkiem mieszkalnym,
4) minimum 40% powierzchni działek winna stanowić powierzchnia biologicznie czynna,
5) podział terenu na działki budowlane musi uwzględniać zasadę zapewnienia dostępności komunikacyjnej oraz zalecaną powierzchnię działek równą 800 – 1000m2; powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 500m2.
6) usytuowanie zabudowy jest warunkowane zachowaniem minimalnych odległości wynikających z przepisów szczególnych w stosunku do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, komunikacyjnej oraz terenów leśnych.
6. Obowiązują następujące zasady obsługi terenów, o których mowa w ust.1 w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) teren przeznaczony do zabudowy wymaga zapewnienia dostępu komunikacji, a charakter dojazdu do zabudowy winien spełniać obowiązujące wymogi komunikacyjne, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej a także powinien być dostosowany do wymogów poruszania się osób niepełnosprawnych,
2) ulice obsługujące kompleksy budynków wymagają włączenia do ulicy publicznej o najniższej klasie w danym rejonie, o ile parametry techniczne tej ulicy spełniają wymogi przewidywanego ruchu,
3) ustala się minimalną szerokość ulic dojazdowych w liniach rozgraniczających równą 10 m; przekrój ulicy jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa 2,5m,
4) długość odcinków ulic dojazdowych pozbawionych przejazdu nie może przekraczać 80m.; wymagane jest wykonanie na zakończeniu ulicy placu nawrotowego,
5) ustala się minimalną szerokość ulic lokalnych w liniach rozgraniczających równą 12m; przekrój ulicy jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa 3m,
6) dopuszcza się odstępstwa od zapisów zawartych w ust.6 pkt 3 i 5 wynikające z trudnych warunków terenowych bądź istniejącego zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami szczególnymi w tym zakresie dotyczącymi dróg publicznych,
7) projektowane drogi dojazdowe winny obsługiwać działki położone po ich obu stronach; zaleca się aby tworzyły one z istniejącym systemem komunikacyjnym układy zamknięte.
7. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące miejsc parkingowych i garaży:
1) funkcja mieszkaniowa, usługowa i produkcyjna wymaga zapewnienia miejsc
parkingowych w ilości niezbędnej dla jej obsługi wymienionej w Rozdz. 11 § 55,
2) garaże dla wszystkich nowo wznoszonych budynków należy lokalizować na terenie posesji na której obiekt będzie wznoszony zgodnie z zaleceniem wymienionym w ust.5 pkt 3.
8. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) udostępnienie terenu do zabudowy wymaga zapewnienia możliwości jego przyłączenia do sieci wodociągowej , kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej; istnieje możliwość korzystania z indywidualnych źródeł ciepła,
2) odprowadzenia ścieków sanitarnych poprzez sieć kanalizacyjną do oczyszczalni zbiorowej,
3) w przypadku braku niezbędnej infrastruktury zapewniającej możliwość odprowadzenia ścieków zgodnie z ust.8 pkt 2 przewiduje się zastosowanie zbiornika bezodpływowego lub przyjęcie indywidualnego sposobu unieszkodliwiania ścieków zgodnego z obowiązującymi przepisami higieniczno – sanitarnymi w tym względzie,
4) dostawy energii elektrycznej średniego i niskiego napięcia z sieci kablowej z dopuszczeniem z sieci napowietrznej na obrzeżach terenów,
5) zaleca się stosowanie czystych nośników energii dla celów grzewczych i socjalno – bytowych z preferencją źródeł przystosowanych do paliwa gazowego i oleju opałowego ekologicznego.


Dojazd do działki uregulowany- udział w drodze; pas drogowy o szerokości 3 metrów.
Media tj. woda znajduje się w ulicy asfaltowej, natomiast prąd w drodze dojazdowej.

Bardzo dobra lokalizacja. W pobliżu mieści się szkoła ok. 250 m oraz przedszkole ok. 500; niedaleko kościół, sklepiki, obiekty handlowo- usługowe, gastronomiczne, rekreacyjno- sportowe, przystanki autobusowe.
 Szybki dostęp do wjazdu na autostradę A1, dzięki czemu istnieje bezpośredni dojazd do Katowic, Knurowa czy Gliwic.
Więcej informacji udzielamy telefonicznie !!
Zapraszamy na prezentację !!

 
Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC.

 


Nieruchomość
rozwiń

Dane kontaktowe
rozwińFormularz kontaktowy
rozwiń

Podobne oferty
zwiń
WRS-GS-2696
Czerwionka-Leszczyny, Dębieńsko
Działka, na sprzedaż
, 913.00 m²
Cena: 119000.00 PLN

Artykul pozycjonujący
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego