Działka budowlano - rolna na sprzedaż w miejscowości Czerwionka-Leszczyny (gw) w dzielnicy Przegędza w cenie 420 000 zł

Działka o powierzchni 7400.00 m2


Przedstawiamy ofertę sprzedaży działki budowlano - rolnej, usytuowanej w spokojnej dzielnicy Czerwionki - Przegędzy. Parcela {o metrażu|o pow. 7400m2 z czego ok 2000m2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone zostało symbolem M2czyli tereny mieszkaniowo usługowe  natomiast reszta to tereny R1 czyli rola. Parcela o regularnych wymiarach ok. 70m/100m. Droga dojazdowa uregulowana - służebność.   Tereny o symbolu M2 z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami z nią związanymi. Na terenach dopuszcza się: 1) realizację budynków, obiektów a także urządzeń użyteczności publicznej o nieuciążliwym oddziaływaniu na otoczenie, 2) realizację funkcji usługowej takiej jak: handel, gastronomia, rzemiosło itp., o nieuciążliwym oddziaływaniu na otoczenie, 3) realizację budynków pomocniczych a także gospodarczych, garaży zgodnie z ustaleniem zawartym w ust.5 pkt.3, 4) realizację obiektów produkcyjnych, zakładów rzemieślniczych, warsztatów samochodowych itp. na działkach o minimalnej powierzchni 2500 m 2 a także uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki przy minimalnej szerokości działki równej 40m; obowiązuje realizacja pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy działki, 5) zieleń urządzoną a także urządzenia sportu a także rekreacji o charakterze publicznym, 6) realizację sieci a także urządzeń infrastruktury technicznej, a także komunikacyjnej, stacji paliw gazowych. Na terenach obowiązuje zakaz: 1) budowy a także użytkowania obiektów a także urządzeń o uciążliwości wykraczającej poza granice własności w tym pomiędzy innymi: baz, składów itp., 2) rozbudowy funkcji produkcyjnej, rzemieślniczej, 3) budowy a także użytkowania obiektów inwentarskich, 4) realizacji funkcji usługowej, produkcyjnej bez zapewnienia niezbędnej ilości miejsc parkingowych dla jej obsługi. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy a także urządzenia terenów : 1) forma nowo – projektowanej zabudowy wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz nawiązując do cech a także detalu architektury regionalnej , a w szczególności formy dachu spadzistego /kąt nachylenia 30-40o/, zaleca się krycie połaci dachowych dachówką, budynki winny być sytuowane równolegle do krawędzi jezdni ulicy z której następuje wjazd do posesji. 2) ustala się maksymalną wysokość budynków mieszkalnych do 2,5 kondygnacji łącznie z poddaszami użytkowymi; istnieje szansa podpiwniczenia budynków do 1,0 m nad poziom terenu, 3) ustala się maksymalną wysokość budynków pomocniczych, gospodarczych do 1,5 kondygnacji; budynki gospodarcze a także garaże zaleca się realizować bezpośrednio przy granicy działki jako sąsiadujących bezpośrednio z istniejącym budynkami o tym samym charakterze lub w powiązaniu z budynkiem mieszkalnym, 4) minimum 40% powierzchni działek winna stanowić %pow. biologicznie czynna, Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 1) udostępnienie terenu do zabudowy wymaga zapewnienia możliwości jego przyłączenia do sieci wodociągowej , kanalizacyjnej, elektroenergetycznej a także ciepłowniczej; istnieje szansa korzystania z indywidualnych źródeł ciepła, 2) odprowadzenia ścieków sanitarnych poprzez sieć kanalizacyjną do oczyszczalni zbiorowej, 3) w przypadku braku niezbędnej infrastruktury zapewniającej szansa odprowadzenia ścieków zgodnie z ust.8 pkt 2 przewiduje się zastosowanie zbiornika bezodpływowego lub przyjęcie indywidualnego sposobu unieszkodliwiania ścieków zgodnego z obowiązującymi przepisami higieniczno – sanitarnymi w tym względzie, 4) dostawy energii elektrycznej średniego a także niskiego napięcia z sieci kablowej z dopuszczeniem z sieci napowietrznej na peryferiach terenów, 5) zaleca się stosowanie czystych nośników energii dla celów grzewczych a także socjalno – bytowych z preferencją źródeł przystosowanych do paliwa gazowego a także oleju opałowego ekologicznego.   Tereny oznaczone symbolem R1 to tereny upraw polowych a także ogrodniczych z podstawowym przeznaczeniem pod działalność rolniczą. Na terenach dopuszcza się: 1) realizację dróg dojazdowych 2) realizację sieci a także urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych dla obsługi przedmiotowych terenów. Na terenach obowiązuje zakaz: 1) realizacji wszelkich obiektów w tym nowych budynków mieszkalnych a także gospodarczych wolnostojących. 2) realizacji baz, hurtowni, składów, wysypisk odpadów, 3) podnoszenia poziomu gruntu powyżej 1 m w stosunku do naturalnego poziomu terenu, 4) prowadzenie działalności niezgodnej z funkcją rolniczą terenów a także powodującej utratę zdolności produkcyjnej gruntów rolnych. Na terenach obowiązują następujące zasady zagospodarowania: 1) obowiązuje ochrona gruntów rolnych poprzez zapobieganie procesom degradacji a także dewastacji, 2) obowiązuje ochrona zieleni śródpolnej a w szczególności szpalerów drzew przy drogach polnych. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie komunikacji a także infrastruktury technicznej terenu: 1) tereny przeznaczone do prowadzenia działalności rolniczej wymagają zapewnienia dostępu komunikacji, 2) udostępnienie terenu do zabudowy wymaga możliwości zapewnienia niezbędnych mediów z dopuszczeniem stosowania indywidualnych źródeł energii ciepła, indywidualnego ujęcia wody a także sposobu unieszkodliwiania ścieków zgodnego z obowiązującymi wymogami ochrony środowiska, Dobra lokalizacja tuż-tuż szkoła, przychodnia a także Kościół. Zapraszamy na prezentację!  


Lokalizacja: Czerwionka-Leszczyny (gw), Przegędza, Przeznaczenie działki: budowlano - rolna, Pow. całkowita [m2]: 7 400,0 m², Wymiary działki: 70m/100m m, Cena: 420000 PLN,

Standard: , Ukształtowanie działki: płaska, Woda: w ulicy, Prąd: w ulicy,

Telefon komórkowy: 535 520 071, 535 960 967, 535 520 529, Telefon: 327782793, E-mail: biuro@lm.nieruchomosci.pl,
Artykul pozycjonujący
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego