Działka na sprzedaż w miejscowości Czerwionka-Leszczyny (gw) w dzielnicy Przegędza w cenie 144 000 zł

Działka o powierzchni 3600.00 m2


  Przedmiotem oferty jest działka budowlano - rolna w Przegędzy,  która jest  zlokalizowana wśród niskiej zabudowy domów jednorodzinnych a także działek niezabudowanych a także pod ręką lasu . Dojazd do parceli uregulowany - droga gminna. Media takie jak prąd a także woda w granicy działki. Działka budowlana {o metrażu|o pow. ok 2200 m2 w kształcie prostokąta, wymiary ok. 62m (od frontu) x 35 m . Pozostała cześć działki to tereny rolne , w kształcie przybliżonym do trójkąta , wymiary ok. 52m/34m/61m.   Część budowlana zgodnie z obowiązującym „ PZP” działka o symbolu „MZ” dokąd dopuszcza się : - Istniejąca zabudowa może podlegać wymianie, rozbudowie, przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania zgodnie z ustaleniami funkcji podstawowej lub dopuszczalnej terenu. - Realizację zabudowy zagrodowej. - Realizację zabudowy gospodarczej a także pomocniczej związanej z zabudową mieszkaniową. - Realizację funkcji usługowej ( rzemiosło, handel, gastronomia), której uciążliwość nie wykracza poza granice działki. - Obiekty użyteczności publicznej. - Zakłady, warsztaty rzemieślnicze a także produkcyjne, hurtownie a także składy realizowane na działkach o minimalnej powierzchni równej 2500 tys. m 2 przy minimalnej szerokości działek- 40m; uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki, obowiązuje realizacja pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy działki. - Sieci a także urządzenia infrastruktury technicznej a także komunikacyjnej, stacje paliw gazowych. Na terenach ustala się następujące zasady zagospodarowania: - Forma projektowanej zabudowy wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz. - Ustala się maksymalną wysokość budynków mieszkalnych do 2,5 kondygnacji łącznie z poddaszem użytkowym wraz z możliwością podpiwniczenia do wysokości 1,0 m nad poziom terenu; dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci 30- 40o , budynki winny być sytuowane równolegle do krawędzi jezdni ulicy z której następuje wjazd do posesji. - Ustala się maksymalną wysokość budynków gospodarczych do 1,5 kondygnacji; budynki gospodarcze, garaże zaleca się realizować bezpośrednio przy granicy działki jako sąsiadujące bezpośrednio z istniejącym budynkami o tym samym charakterze lub w powiązaniu z budynkiem mieszkalnym. - Minimum 70% powierzchni działek przeznacza się pod zieleń. - Usytuowanie projektowanych budynków, obiektów a także urządzeń towarzyszących musi odpowiadać ustaleniom wynikającym z przepisów szczególnych dotyczących odległości od istniejących a także projektowanych sieci a także urządzeń infrastruktury technicznej a także komunikacyjnej a także terenów leśnych. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie komunikacji : - Ustala się minimalną szerokość ulic dojazdowych w liniach rozgraniczających równą 10 m; przekrój ulicy jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa 2,5m, - Ustala się minimalną szerokość ulic lokalnych w liniach rozgraniczających równą 12m; przekrój ulicy jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa 3m, - Dopuszcza się odstępstwa od zapisów wynikające z trudnych warunków terenowych bądź istniejącego zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami szczególnymi w tym zakresie dotyczącymi dróg publicznych. - Udostępnienie terenu do zabudowy wymaga zapewnienia możliwości jego przyłączenia do sieci wodociągowej , kanalizacyjnej, elektroenergetycznej a także ciepłowniczej ( w tym szansa korzystania z indywidualnego źródła ciepła). - Odprowadzenie ścieków poprzez sieć kanalizacyjną do oczyszczalni zbiorowej, a w przypadku braku niezbędnej infrastruktury wymienionej wyżej przewiduje się odprowadzenie ścieków do szczelnego zbiornika bezodpływowego lub dopuszcza się przyjęcie indywidualnego sposobu unieszkodliwiania ścieków zgodnie z obowiązującymi wymogami ochrony środowiska. - Dostawy ciepła dla celów grzewczych ze źródeł spełniających obowiązujące wymogi ochrony środowiska z dostosowaniem istniejących systemów grzewczych do tych wymogów. Na terenach obowiązuje zakaz: - Lokalizacji obiektów a także urządzeń o uciążliwym oddziaływaniu na otoczenie w tym: baz, myjni samochodowych, stacji paliw płynnych itp. - Realizacji garaży zbiorowych. - Zwałowania odpadów przemysłowych. - Realizacji funkcji usługowej, produkcyjnej, magazynowej bez zapewnienia niezbędnej ilości miejsc parkingowych dla jej obsługi.   Pozostała część działki o symbolu R1 z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod działalność rolniczą w formie gospodarki zbożowej, ogrodniczej a także sadowniczej Na terenach dopuszcza się: - Realizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,urządzeń melioracji wodnych, przeciwpowodziowych, przeciwpożarowych, dla potrzeb rolnictwa. Na terenach obowiązuje zakaz: - Realizacji wszelkich obiektów kubaturowych w tym ośrodków produkcji polowej a także zwierzęcej. - Składowania odpadów. - Użytkowania terenów powodujących utratę zdolności produkcyjnej gruntów rolnych. Dobra lokalizacja dla osób ceniących cisze a także spokój. Zapraszamy na prezentację!!!


Lokalizacja: Czerwionka-Leszczyny (gw), Przegędza, Pow. całkowita [m2]: 3 600,0 m², Cena: 144000 PLN,

Standard: , Ukształtowanie działki: płaska, Woda: w ulicy, Dojazd: asfalt, Położenie: poza miastem, Prąd: w ulicy,

Telefon komórkowy: 535 520 529, 535 960 967, 535 520 071, , Telefon: 032 778 27 93, E-mail: biuro@warnajtys.pl, Nr licencji: 13852 ,
Artykul pozycjonujący
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego