Działka budowlana na sprzedaż w miejscowości Czerwionka-Leszczyny (gw) w dzielnicy Bełk w cenie 59 000 zł

Działka o powierzchni 914.00 m2


Prezentujemy ofertę sprzedaży dwóch działek budowlanych usytuowanych w pierwszej a także drugiej linii zabudowy, w Bełku. Parcele o powierzchniach 914m2 a także regularnych wymiarach ok 20,5m/42,5m, z mediami takimi jak prąd a także gaz w granicy, woda na jednej z działek. Dojazd droga publiczna asfaltowa, a do drugiej parceli służebność drogowa. Tereny o symbolu M2 z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami z nią związanymi. Na terenach dopuszcza się: 1) realizację budynków, obiektów a także urządzeń użyteczności publicznej o nieuciążliwym oddziaływaniu na otoczenie, 2) realizację funkcji usługowej takiej jak: handel, gastronomia, rzemiosło itp., o nieuciążliwym oddziaływaniu na otoczenie, 3) realizację budynków pomocniczych a także gospodarczych, garaży zgodnie z ustaleniem zawartym w ust.5, pkt.3.   4) realizację obiektów produkcyjnych, zakładów rzemieślniczych, warsztatów samochodowych itp. na działkach o minimalnej powierzchni 2500 m 2 a także uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki przy minimalnej szerokości działki równej 40m; obowiązuje realizacja pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy działki, 5) zieleń urządzoną a także urządzenia sportu a także rekreacji o charakterze publicznym, 6) realizację sieci a także urządzeń infrastruktury technicznej, a także komunikacyjnej, stacji paliw gazowych. Na terenach obowiązuje zakaz: 1) budowy a także użytkowania obiektów a także urządzeń o uciążliwości wykraczającej poza granice własności w tym między innymi: baz, składów itp., 2) rozbudowy funkcji produkcyjnej, rzemieślniczej, 3) budowy a także użytkowania obiektów inwentarskich, 4) realizacji funkcji usługowej, produkcyjnej bez zapewnienia niezbędnej ilości miejsc parkingowych dla jej obsługi. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy a także urządzenia terenów : 1) forma nowo – projektowanej zabudowy wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz nawiązując do cech a także detalu architektury regionalnej , a w szczególności formy dachu spadzistego /kąt nachylenia 30-40o/, zaleca się krycie połaci dachowych dachówką, budynki winny być sytuowane równolegle do krawędzi jezdni ulicy z której następuje wjazd do posesji. 2) ustala się maksymalną wysokość budynków mieszkalnych do 2,5 kondygnacji łącznie z poddaszami \ użytkowymi; istnieje szansa podpiwniczenia budynków do 1,0 m nad poziom terenu, 3) ustala się maksymalną wysokość budynków pomocniczych, gospodarczych do 1,5 kondygnacji; budynk i gospodarcze a także garaże zaleca się realizować bezpośrednio przy granicy działki jako sąsiadujących bezpośrednio z istniejącym budynkami o tym samym charakterze lub w powiązaniu z budynkiem mieszkalnym, 4) minimum 40% powierzchni działek winna stanowić %pow. biologicznie czynna, Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 1) udostępnienie terenu do zabudowy wymaga zapewnienia możliwości jego przyłączenia do sieci wodociągowej , kanalizacyjnej, elektroenergetycznej a także ciepłowniczej; istnieje szansa korzystania z indywidualnych źródeł ciepła, 2) odprowadzenia ścieków sanitarnych poprzez sieć kanalizacyjną do oczyszczalni zbiorowej, 3) w przypadku braku niezbędnej infrastruktury zapewniającej szansa odprowadzenia ścieków zgodnie z ust.8 pkt 2 przewiduje się zastosowanie zbiornika bezodpływowego lub przyjęcie indywidualnego sposobu unieszkodliwiania ścieków zgodnego z obowiązującymi przepisami higieniczno – sanitarnymi w tym względzie, 4) dostawy energii elektrycznej średniego a także niskiego napięcia z sieci kablowej z dopuszczeniem z siec i napowietrznej na peryferiach terenów, 5) zaleca się stosowanie czystych nośników energii dla celów grzewczych a także socjalno – bytowych z preferencją źródeł przystosowanych do paliwa gazowego a także oleju opałowego ekologicznego.   Dobra lokalizacja. Do autostrady A1 ok. 3 km. W sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna a także usługowa. Zapraszamy na prezentację!  


Lokalizacja: Czerwionka-Leszczyny (gw), Bełk, Przeznaczenie działki: budowlana, Pow. całkowita [m2]: 914,0 m², Cena: 59000 PLN,

Standard: , Ukształtowanie działki: płaska, Kształt działki: prostokat, Gaz: w ulicy, Woda: na działce, Dojazd: droga utwardzona, Prąd: w ulicy,

Telefon komórkowy: 535 520 071, 535 960 967, 535 520 529, Telefon: 327782793, E-mail: biuro@lm.nieruchomosci.pl,
Artykul pozycjonujący
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego