Działka mieszkaniowo-usługowa na sprzedaż w miejscowości Czerwionka-Leszczyny w dzielnicy Dębieńsko w cenie 125 000 zł

Działka o powierzchni 1071.00 m2


Przedstawiamy ofertę sprzedaży działki budowlanej zlokalizowanej wśród niskiej zabudowy domów jednorodzinnych a także działek niezabudowanych w spokojnej dzielnicy Czerwionki- Leszczyn, obręb Dębieńsko. Parcela {o metrażu|o pow. 1071 m2 a także wymiarach od frontu ok. 20 m2 x 53 m2 w MPZP oznaczona symbolem M2- tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowe. UCHWAŁA Nr IX/78/2002 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE – LESZCZYNACH Z DNIA 26 września 2002r. 1. Wyznacza się tereny mieszkaniowo – usługowe oznaczone na rysunku planu symbolem M2 z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami z nią związanymi. 2. Istniejąca zabudowa mieszkaniowa a także usługowa może podlegać wymianie, rozbudowie, przebudowie a także zmianie sposobu użytkowania budynków zgodnie z ustaleniami funkcji podstawowej lub dopuszczalnej terenu. 3. Na terenach wymienionych w ust.1 dopuszcza się: 1) realizację budynków, obiektów a także urządzeń użyteczności publicznej o nieuciążliwym oddziaływaniu na otoczenie, 2) realizację funkcji usługowej takiej jak: handel, gastronomia, rzemiosło itp., o nieuciążliwym oddziaływaniu na otoczenie, 3) realizację budynków pomocniczych a także gospodarczych, garaży zgodnie z ustaleniem zawartym w ust.5 pkt.3, 4) realizację obiektów produkcyjnych, zakładów rzemieślniczych, warsztatów samochodowych itp. na działkach o minimalnej powierzchni 2500 m 2 i uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki przy minimalnej szerokości działki równej 40m; obowiązuje realizacja pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy działki, 5) zieleń urządzoną a także urządzenia sportu a także rekreacji o charakterze publicznym, 6) realizację sieci a także urządzeń infrastruktury technicznej, a także komunikacyjnej, stacji paliw gazowych. 4. Na terenach , o których mowa w ust.1 obowiązuje zakaz: 1) budowy a także użytkowania obiektów a także urządzeń o uciążliwości wykraczającej poza granice własności w tym pomiędzy innymi: baz, składów itp., 2) rozbudowy funkcji produkcyjnej, rzemieślniczej, warsztatów na działkach nie spełniających wymogów określonych w ust.3 pkt. 4, 3) budowy a także użytkowania obiektów inwentarskich, 4) realizacji funkcji usługowej, produkcyjnej bez zapewnienia niezbędnej ilości miejsc parkingowych dla jej obsługi. 5. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy a także urządzenia terenów wymienionych w ust.1: 1) forma nowo – projektowanej zabudowy wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz nawiązując do cech a także detalu architektury regionalnej, a w szczególności formy dachu spadzistego /kąt nachylenia 30-40o/, zaleca się krycie połaci dachowych dachówką, budynki winny być sytuowane równolegle do krawędzi jezdni ulicy z której następuje wjazd do posesji. 2) ustala się maksymalną wysokość budynków mieszkalnych do 2,5 kondygnacji łącznie z poddaszami użytkowymi; istnieje szansa podpiwniczenia budynków do 1,0 m nad poziom terenu, 3) ustala się maksymalną wysokość budynków pomocniczych, gospodarczych do 1,5 kondygnacji; budynki gospodarcze a także garaże zaleca się realizować bezpośrednio przy granicy działki jako sąsiadujących bezpośrednio z istniejącym budynkami o tym samym charakterze lub w powiązaniu z budynkiem mieszkalnym, 4) minimum 40% powierzchni działek winna stanowić %pow. biologicznie czynna, 5) podział terenu na działki budowlane musi uwzględniać zasadę zapewnienia dostępności komunikacyjnej a także zalecaną powierzchnię działek równą 800 – 1000m2; %pow. działek nie może być mniejsza niż 500m2. 6) usytuowanie zabudowy jest warunkowane zachowaniem minimalnych odległości wynikających z przepisów szczególnych w stosunku do sieci a także urządzeń infrastruktury technicznej, komunikacyjnej a także terenów leśnych. 6. Obowiązują następujące zasady obsługi terenów, o których mowa w ust.1 w zakresie komunikacji a także infrastruktury technicznej: 1) teren przeznaczony do zabudowy wymaga zapewnienia dostępu komunikacji, a charakter dojazdu do zabudowy winien spełniać obowiązujące wymogi komunikacyjne, ochrony przeciwpożarowej a także obrony cywilnej oraz powinien być dostosowany do wymogów poruszania się osób niepełnosprawnych, 2) ulice obsługujące kompleksy budynków wymagają włączenia do ulicy publicznej o najniższej klasie w danym rejonie, o ile parametry techniczne tej ulicy spełniają wymogi przewidywanego ruchu, 3) ustala się minimalną szerokość ulic dojazdowych w liniach rozgraniczających równą 10 m; przekrój ulicy jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa 2,5m, 4) długość odcinków ulic dojazdowych pozbawionych przejazdu nie może przekraczać 80m.; wymagane jest wykonanie na zakończeniu ulicy placu nawrotowego, 5) ustala się minimalną szerokość ulic lokalnych w liniach rozgraniczających równą 12m; przekrój ulicy jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa 3m, 6) dopuszcza się odstępstwa od zapisów zawartych w ust.6 pkt 3 a także 5 wynikające z trudnych warunków terenowych bądź istniejącego zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami szczególnymi w tym zakresie dotyczącymi dróg publicznych, 7) projektowane drogi dojazdowe winny obsługiwać działki położone po ich obu stronach; zaleca się aby tworzyły one z istniejącym systemem komunikacyjnym układy zamknięte. 7. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące miejsc parkingowych a także garaży: 1) funkcja mieszkaniowa, usługowa a także produkcyjna wymaga zapewnienia miejsc parkingowych w ilości niezbędnej dla jej obsługi wymienionej w Rozdz. 11 § 55, 2) garaże dla wszystkich nowo wznoszonych budynków należy lokalizować na terenie posesji na której obiekt będzie wznoszony zgodnie z zaleceniem wymienionym w ust.5 pkt 3. 8. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 1) udostępnienie terenu do zabudowy wymaga zapewnienia możliwości jego przyłączenia do sieci wodociągowej , kanalizacyjnej, elektroenergetycznej a także ciepłowniczej; istnieje szansa korzystania z indywidualnych źródeł ciepła, 2) odprowadzenia ścieków sanitarnych poprzez sieć kanalizacyjną do oczyszczalni zbiorowej, 3) w przypadku braku niezbędnej infrastruktury zapewniającej szansa odprowadzenia ścieków zgodnie z ust.8 pkt 2 przewiduje się zastosowanie zbiornika bezodpływowego lub przyjęcie indywidualnego sposobu unieszkodliwiania ścieków zgodnego z obowiązującymi przepisami higieniczno – sanitarnymi w tym względzie, 4) dostawy energii elektrycznej średniego a także niskiego napięcia z sieci kablowej z dopuszczeniem z sieci napowietrznej na peryferiach terenów, 5) zaleca się stosowanie czystych nośników energii dla celów grzewczych a także socjalno – bytowych z preferencją źródeł przystosowanych do paliwa gazowego a także oleju opałowego ekologicznego. Dojazd do działki uregulowany- udział w drodze; pas drogowy o szerokości 3 metrów. Media tj. woda położony w ulicy asfaltowej, natomiast prąd w drodze dojazdowej. Bardzo dobra lokalizacja. Obok mieści się szkoła ok. 250 m a także przedszkole ok. 500; obok kościół, sklepiki, obiekty handlowo- usługowe, gastronomiczne, rekreacyjno- sportowe, przystanki autobusowe.  Szybki dostęp do wjazdu na autostradę A1, dzięki czemu istnieje bezpośredni dojazd do Katowic, Knurowa czy Gliwic. Więcej informacji udzielamy telefonicznie !! Zapraszamy na prezentację !!


Lokalizacja: Czerwionka-Leszczyny, Dębieńsko, Przeznaczenie działki: mieszkaniowo-usługowa, Pow. całkowita [m2]: 1 071,0 m², Wymiary działki: 20 x 53 m, Cena: 125000 PLN,

Standard: , Stan prawny: własność, Zagosp. działki: niezagospodarowana, Kształt działki: prostokąt, Ogrodzenie działki: brak, Gaz: w ulicy, Woda: w ulicy, Dojazd: droga polna, Otoczenie: zabudowa jednorodzinna, Położenie: obrzeża miasta, Prąd: w ulicy, Kanalizacja: brak,

Telefon komórkowy: 535 520 071, 535 960 967, 535 520 529, Telefon: 327782793, E-mail: biuro@lm.nieruchomosci.pl,
Artykul pozycjonujący
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego